Stanovy FFII.cz

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu bylo registrováno na MV ČR dne 8. června 2005, č.j. VS/1-1/61 084/05-R, IČO 27001 482.

= STANOVY ČESKÉHO SDRUŽENÍ PRO SVOBODNOU INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURU =

České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu (dále jen "sdružení") je
dobrovolným sdružením ve smyslu Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. a jeho
novely 68/1993 Sb. 

1 Poslání sdružení
------------------

1.1 Základním posláním sdružení je šíření osvěty v oblasti zpracování dat
a podpora rozvoje veřejných informačních statků založených na autorském právu,
svobodné soutěži a otevřených standardech. 
1.2 Sdružení chce
 * umožnit svobodné použití základních informačních zdrojů,
 * ochránit tvůrce před plagiátory a veřejnost před monopoly,
 * dát politickou váhu programátorům, podnikatelům na poli informatiky
   a informaticky vzdělaným občanům. 

2 Základní ustanovení
---------------------

2.1 České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu je dobrovolné
sdružení autorů, vývojářů, producentů a uživatelů informačních a komunikačních
technologií. 
2.2 Sdružení je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Rudné u Prahy; sídlí
na adrese Jinočanská 1137, 252 19 Rudná u Prahy. 
2.3 V mezinárodní oblasti sdružení vystupuje pod anglickým ekvivalentem
Czech Foundation for a Free Information Infrastructure. 
2.4 Sdružení užívá zkratky FFII.CZ. 

3 Činnost sdružení
------------------

3.1 Sdružuje autory, vývojáře, producenty a uživatele informačních
a komunikačních technologií v České republice. 
3.2 Spolupracuje s institucemi, organizacemi a jednotlivci vyvíjejícími nebo
využívajícími software a s obdobně zaměřenými skupinami či jednotlivci. 
3.3 Šíří osvětu v oblasti zpracování dat. Napomáhá rozvoji veřejných
informačních statků založených na autorském právu, svobodné soutěži
a otevřených standardech. 
3.4 Zajišťuje základní administrativu sdružení případně prostřednictvím síly či
sil najímaných za úplatu. 

4 Členství ve sdružení
----------------------

4.1 Sdružení má členy řádné, kolektivní a čestné z České republiky a ze
zahraničí. 
4.2 Řádným členem sdružení se může stát každý občan, který se přihlásí
k myšlence poslání sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou
přihlášku a zaplatí členský příspěvek. 
4.3 Kolektivním členem sdružení se může stát každá právnická osoba, která se
ztotožní s posláním sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou
přihlášku a zaplatí členský příspěvek. 
4.4 Čestným členem sdružení se může stát každý občan, který se přihlásí
k myšlence poslání sdružení a souhlasí se stanovami sdružení. 
4.5 Řádní a kolektivní členové jsou přijímáni usnesením výboru sdružení na
základě přihlášky. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského příspěvku
dle článku 7 těchto stanov. 
4.6 Čestní členové jsou přijímáni usnesením výboru sdružení na základě návrhu
libovolného člena sdružení. 
4.7 Členství ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení na základě písemného
oznámení. 
4.8 Řádné a kolektivní členství ve sdružení zaniká nezaplacením členského
příspěvku na příslušný rok ve výši a době uvedené v článku 7 těchto stanov. 
4.9 Členství ve sdružení zaniká úmrtím člena v případě fyzické osoby. 
4.10 Členství ve sdružení zaniká zánikem člena v případě právnické osoby. 
4.11 Členství ve sdružení zaniká zánikem sdružení. 
4.12 Členství ve sdružení zaniká vyloučením člena, rozhodne-li o tom valné
shromáždění. 

5 Práva člena sdružení
----------------------

5.1 Možnost publikovat články v rámci publikační činnosti sdružení. 
5.2 Přednostní právo na získání publikací nebo materiálů vzniklých činností
sdružení. 
5.3 Řádní a kolektivní členové mají právo na slevy při získávání těchto
produktů, jsou-li slevy stanoveny. 
5.4 Řádní a čestní členové mají právo hlasovat na valném shromáždění členů
sdružení, a to s váhou 1 hlas. 
5.5 Zástupci kolektivních členů mají právo hlasovat na valném shromáždění členů
sdružení, a to s váhou 3 hlasy. 
5.6 Řádný i čestný člen má právo být volen do volených orgánů sdružení. 
5.7 Všichni členové mají právo být pravidelně (alespoň jednou ročně)
informováni o činnosti sdružení. Tyto informace jsou šířeny především pomocí
sítě Internet nebo v závažných případech rozesílány doporučeným dopisem. 

6 Povinnosti člena sdružení
---------------------------

6.1 Řádní a kolektivní členové jsou povinni šířit vhodně osvětu v oblasti
zpracování dat a pomáhat rozvoji veřejných informačních statků založených na
autorském právu, svobodné soutěži a otevřených standardech. 
6.2 Člen je povinen dodržovat stanovy sdružení. 
6.3 Člen je povinen informovat správce databáze členů sdružení tak, aby tato
databáze byla stále aktuální. 
6.4 Člen je povinen informovat o důležitých skutečnostech výbor. 
6.5 Řádní a kolektivní členové jsou povinni platit členský příspěvek dle
článku 7 těchto stanov. 

7 Výše členských příspěvků a doba jejich splatnosti
---------------------------------------------------

7.1 Členské příspěvky se platí na kalendářní rok. Výše členských příspěvků
řádného a kolektivního člena sdružení je libovolná, ale nenulová. Čestní
členové příspěvky neplatí. 
7.2 Členský příspěvek žadatele o členství musí být zaplacen před rozhodnutím
výboru o tomto členství. Pokud výbor rozhodne o žadatelově členství záporně,
vrátí obratem žadateli jeho členský příspěvek. 
7.3 Členský příspěvek existujícího řádného a kolektivního člena na příslušný
kalendářní rok musí být zaplacen nejpozději do konce února tohoto roku. Pokud
se tak nestane, zaniká členu členství ve sdružení dnem následujícím po této
lhůtě. 

8 Organizační struktura sdružení
--------------------------------

8.1 Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění členů. 
8.2 Výkonným orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen "výbor") volený
v počtu 3 až 7 členů. Výbor je volen a odvoláván valným shromážděním. 
8.3 Funkční období výboru je nejvýše tříleté. 
8.4 Členem výboru může být pouze řádný nebo čestný člen sdružení. 
8.5 Výbor musí svolávat valné shromáždění minimálně jednou ročně s přesahem
maximálně dvou měsíců do následujícího roku. 
8.6 Informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu valného
shromáždění musí být zveřejněna na WWW serveru sdružení a rozeslána všem členům
sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným
termínem konání. 
8.7 Pokud je na programu valného shromáždění závažný bod k projednání (změna
stanov, volba výboru nebo likvidace sdružení), musí být tato skutečnost
v pozvánce výslovně uvedena. Takový závažný bod k projednání nemůže být do
programu přidán dodatečně. 
8.8 Pokud valné shromáždění odvolá na své schůzi výbor, musí následně na téže
schůzi zvolit výbor nový. Pokud tak neučiní, je odvolání výboru neplatné. Volba
nového výboru v tomto případě nemusí být uvedena na pozvánce. 
8.9 Výbor sdružení je povinen svolat valné shromáždění na základě žádosti
alespoň jedné třetiny všech členů sdružení, a to do 21 dní od podání této
žádosti. 
8.10 Výbor volí ze svého středu předsedu, který pověřuje jednotlivé členy
vybranými úkoly. 
8.11 Ve výboru je možno dohodnout rozhodnutím výboru kratší funkční období
předsedy, nejméně ale 1 rok. 
8.12 Výbor řídí sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost
je odpovědný valnému shromáždění. 
8.13 Výbor může z naléhavých důvodů kooptovat další řádné členy sdružení. Toto
je povinen oznámit na nejbližším valném shromáždění. 
8.14 Minimálně jednou ročně dává výbor všem členům sdružení informaci o své
činnosti a rámcových plánech do budoucna. 
8.15 Výbor je oprávněn nadpoloviční většinou hlasů výboru svolat z vážných
důvodů výjimečné valné shromáždění i více než jednou za rok. 
8.16 Za sdružení jedná jeho předseda, případně jím pověřené osoby. 
8.17 Výbor řeší veškeré otázky na zasedání výboru. Z tohoto zasedání je nutno
pořídit zápis, který podepisuje člen pověřený jeho zpracováním a předseda.
Zasedání výboru mohou probíhat i elektronickou formou. Pak se za zápis považuje
elektronicky podepsaný záznam komunikace. 
8.18 Kontrolními orgány sdružení jsou revizoři volení valným shromážděním. 
8.19 O návrzích se valné shromáždění usnáší hlasováním. Právo hlasovat mají
řádní a čestní členové a pověření zástupci kolektivních členů. Váha hlasu člena
je stanovena ve článcích 5.4 a 5.5. Usnesení (s výjimkou stanovenou články 10.1
a 10.2) je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina odevzdaných hlasů
přítomných členů sdružení. Požádá-li alespoň jeden člen o tajné hlasování, je
třeba hlasovat tajně. Rozhodnutí valného shromáždění jsou pro výbor závazná. 
8.20 K řešení sporů uvnitř sdružení volí valné shromáždění rozhodčí komisi,
která je podřízena přímo valnému shromáždění sdružení. 
8.21 Se zánikem členství ve sdružení přestává člen být také členem všech orgánů
sdružení. 

9 Zásady hospodaření
--------------------

9.1 Hospodářská činnost sdružení je zajišťována:
 * z příspěvků členů,
 * z darů a odkazů. 
9.2 Sdružení může v rámci svých možností proplácet výdaje nutné na činnost
výboru i dalších členů sdružení. 
9.3 Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá výbor sdružení, dispoziční právo
k účtu má předseda sdružení, který podle svého uvážení může toto dispoziční
právo udělit i dalším členům výboru na dobu určitou, nejdéle však do konce
svého funkčního období a funkčního období příslušného výboru. 
9.4 Ve věcech finančních zodpovídá výboru za využívání bankovních účtů předseda
sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období. Výbor zpravidla pověřuje
svého člena (hospodáře), aby pomáhal předsedovi s hospodářskou agendou
a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní
doklady sdružení. Revizní komise má právo nahlížet do účetních dokladů
sdružení. 
9.5 Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu,
zpravidla na valném shromáždění sdružení. 

10 Závěrečná ustanovení
-----------------------

10.1 Znění stanov sdružení je možno změnit pouze na základě hlasování valného
shromáždění, pokud se pro změnu vysloví alespoň dvě třetiny odevzdaných hlasů
přítomných členů sdružení. 
10.2 Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění, vysloví-li se pro tento
návrh alespoň dvě třetiny hlasů všech členů. Likvidační zůstatek bude rozdělen
mezi právnické nebo fyzické osoby určené usnesením valného shromáždění
o likvidaci. 


Verze ke stažení